Designia Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. BEVEZETÉS

 

A Designia (www.designia.hu) tulajdonosa a Designia Kft. (székhely: 1113 Budapest, Vincellér utca 18. I/3., adószám: 26559841-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-332095, ügyvezető: Nádas-Nagy Katalin), mint Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a Designia weboldalán található terméket megrendelő természetes személyek (továbbiakban: Ügyfél) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) alapján jár el. Az Ügyfél a Tájékoztató kifejezett elfogadásával és termék megrendelésével magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Tájékoztató rendelkezéseit.

 

Jelen Tájékoztató tartalmát az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek tekinti és kijelenti, hogy jelen Tájékoztató megfelel az adatkezelésre vonatkozó hatályos magyar jogszabályoknak, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban foglalt szabályoknak.

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor egyoldalúan megváltoztassa, melyről az Ügyfeleket kellő időben értesíti.

 

 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA, ADATKEZELÉS ELVEI

 

A Tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és az információs önrendelkezés megvalósulását annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

 

Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.  A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

 

Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 

A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Ügyfél illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.

 

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

 

Az adatkezelés alapelvei az alábbi hatályos jogszabályokkal összhangban van:

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.)

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
 • számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).

 

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

 1. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

 1. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

 

 1. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

 

 1. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 

 1. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

 1. nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

 

 1. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 1. képviselő: az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a GDPR 27. cikke alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra GDPR értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.

 

 1. vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

 

 1. technikai és szervezési intézkedések: az adatkezelő által az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelően meghatározott eljárásrend annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi. 

 

 1. AZ ADATFELDOLGOZÓ 

 

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

 

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók: – 

 

A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor, mely esetében az Adatkezelő köteles az Ügyfél kifejezett hozzájárulását beszerezni a rá vonatkozó személyes adat továbbításának megkezdése előtt.

 

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 

 1. Regisztráció: 

 

 1. a) érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő által működtetett Honlapon regisztrálni kíván (Felhasználó vagy Tervező)

 

 1. b) kezelt adatok köre: 

– név

– e-mail cím

 

 1. c) adatkezelés célja: Érintett azonosítása és a Honlap használatának elősegítése

 

 1. d) adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása, az Érintett írásban tett nyilatkozatával elfogadja és jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.

 

 1. e) adatok forrása: Érintett által önkéntesen megadott személyes adatok 

 

 1. f) adatkezelés időtartama: Érintett által tett törlési igényéig vagy Adatkezelő által történő szankciós törlésig

 

 1. g) adatkezelés folyamata: Érintett a Honlapon történő elektronikus regisztrációs formanyomtatványon adja meg adatait az Adatkezelő részére. Adatkezelő a megadott adatok alapján automatikusan létrehoz egy felhasználói fiókot, mely felhasználói fiókon keresztül lehetséges a Honlap által nyújtott szolgáltatások igénybe vétele.

Adatkezelő mindaddig tárolja az adatokat, amíg az Érintett, mint felhasználó nem törli a felhasználói fiókját vagy ameddig Adatkezelő ki nem zárja őt a Honlap használatából és törli a fiókját.

 

 1. Kapcsolattartás szerződött partnerek képviselőivel 

 

 1. a) érintettek köre: minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt vagy megállapodás kötésére irányuló egyeztetéseken részt vesz

 

 1. b) kezelt adatok köre: 

 

név

telefonszám

email cím

szolgáltatás tárgya

 

 1. c) adatkezelés célja: az Érintett azonosítása, az Érintett vagy az általa képviselt szervezettel megkötött szerződés alapján a szerződött szolgáltatás nyújtása a szerződés tárgya szerint Adatkezelő által vagy az Érintett, illetve az általa képviselt szervezet által, személyes kapcsolattartás

 

 1. d) adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása, az Érintett írásban tett nyilatkozatával (Adatkezelővel megkötött szerződésben) elfogadja és jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez, valamint jogos érdek a szerződés teljesítése vonatkozásában

 

 1. e) adatok forrása: Érintett által megadott személyes adatok 

 

 1. f) adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig

 

 1. g) adatkezelés folyamata: az Érintett az Adatkezelő ajánlatának elfogadásáról, illetve az Adatkezelő az Érintett ajánlatának elfogadásáról értesíti az Adatkezelőt az Adatkezelő által biztosított, az Érintett, valamint az Adatkezelő számára elérhető módon. Adatkezelő az Érintettel közösen kidolgozza a szolgáltatásra vonatkozó megállapodás részleteit, figyelemmel az elfogadott ajánlat tartalmára. Érintett az adatait a megállapodás létrehozásához az Adatkezelő számára önkéntesen és befolyásmentesen megadja, majd a megállapodást megköti az Adatkezelővel. Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti. Adatkezelő az Érintettet a teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes lépéseiről. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a teljesítés részleteinek egyeztetésével, és/vagy kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban.

 

 1. Hírlevél küldése

 

 1. a) érintettek köre: minden regisztrált természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről, rendezvényeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a szolgáltatásra a regisztrációs folyamat során feliratkozik 

 

 1. b) kezelt adatok köre: 

név

email cím

 

 1. c) adatkezelés célja: értesítés az oldal legfrissebb tartalmairól, új vagy megújított szolgáltatásokról, programokról értesítés, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés, ügyfél elégedettségi mérés, meghívás marketing rendezvényre

 

 1. d) adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása, az Érintett írásban tett nyilatkozatával (emailen feliratkozás hírlevélre) elfogadja és jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.

 

 1. e) adatok forrása: Érintett által megadott személyes adatok

 

 1. f) adatkezelés időtartama: Érintett által a hírlevélről történő leiratkozásig 

 

 1. g) adatkezelés folyamata: Érintett az Adatkezelő weboldalán keresztül iratkozhat fel adatainak megadásával a hírlevélre, mely adatok alapján Adatkezelő bizonyos időközönként hírlevelet küld Érintett részére.

Az Érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozó link segítségével.

 

 1. Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

 

 1. a) érintettek köre: azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik

 

 1. b) kezelt adatok köre: 

érintett publikus neve 

publikus fotója 

publikus e-mail cím

érintett közösségi oldalon keresztül küldött üzenete

érintett általi értékelés, vagy más művelet eredménye

 

 1. c) adatkezelés célja: A közösségi portálokon történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az Érintett tájékozódhat a legújabb hírekről, eseményekről, akciókról is.
 2. d) adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása, a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez

 

 1. e) adatok forrása: Érintett által megadott személyes adatok

 

 1. f) adatkezelés időtartama: Érintett kérésére törlésig

 

 1. g) adatkezelés folyamata: Adatkezelő az Érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az Érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

Adatkezelő az egyes közösségi oldalait összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal az adott közösségi portál szabályai szerint, így ez alatt érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is. Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat.

 

VII. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS CÉLJA  

 

Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen Tájékoztató előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – erre vonatkozó elfogadó nyilatkozatot tartalmazó üzenet – és a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. 

 

Az Ügyfél jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Ügyfél a hozzájárulását az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban megadott email címére küldött email útján vonhatja vissza. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából az Ügyfél adatait.

 

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

 • Ügyfél azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás
 • a megrendelés leadásával létrejött szerződés végrehajtása, a szerződéses kötelezettségek Adatkezelő általi teljesítése
 • nyereményjátékok szervezése, bonyolítása
 • az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása
 • az Ügyfél külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás
 • az Ügyfél jogainak védelme.

 

Az Adatkezelő az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeli. 

 

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik – az Ügyfél előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag. Amennyiben a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóság részére – amennyiben a hatóság pontosan meghatározta a célt és az adatok körét – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

 

Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés

 

Az Adatkezelő rendszeresen szervez nyereményjátékokat, melyek célja a megrendelések számának növelése. A nyereményjátékon a részvétel nem kötött tétfizetéshez, vásárláshoz, így a nyereményjáték nem minősül engedély-, vagy bejelentés köteles nyereményjátéknak.

 

Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél hozzájárulása. Amennyiben az Ügyfél a nyereményjátékra jelentkezik, vagy a nyereményjátékon való részvétel céljából regisztrál, megadja adatait, és hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül. A nyereményjátékon való részvétel történhet: 

 

 • Instagram fiókon keresztül
 • Facebook fiókon keresztül
 • Hírlevélre történő feliratkozással
 • az Adatkezelő honlapjára történő regisztrációval

 

Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, a nyertesek tájékoztatása, a nyeremények eljuttatása.

 

A nyereményjátékot követően az Adatkezelő az Ügyfél személyes adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli.

 

VIII. AZ ADATOK FORRÁSA

 

Az Adatkezelő kizárólag az Ügyfél által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

 

Az adatok megadása az Ügyfél által leadott megrendelés során történik. 

 

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

 

 1. a) kezelése jogellenes: amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.

 

 1. b) az Ügyfél kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével): az Ügyfél önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az Ügyfél kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad.

 

 1. c) az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

 

 1. d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

 

 1. e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.

 

 1. f) Adatkezelő az általa az Ügyfél részére kibocsátott számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ban foglaltak alapján legalább 8 évig köteles megőrizni, ezt követően jogosult és köteles törölni.

 

A törlés megtagadható:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, 
 • ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Ügyfelet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

Mivel az Ügyfél részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – az Ügyfél kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amíg az Adatkezelő és az Ügyfél közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az adatkezelő az Ügyfél számára szolgáltatást nyújthat.

 

Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.

Törlés helyett az Adatkezelő – az Ügyfél tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

 

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

 

 1. ADATBIZTONSÁG 

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek (adatfeldolgozók) ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az adatokat a munkavállaló szervezetén belül csak naplózás mellett lehet megismerni. Az adatkezelő munkavállalói egyedi kereséseket, az adatokon egyedi műveleteket csak a Felhasználó kérésére végeznek, vagy abban az esetben, ha ez a szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges.

 

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről 
 • adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről 
 • adatállományok vírusok elleni védelméről;
 • adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról.

 

A munkavállalók, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

Az Adatkezelő az elektronikus nyilvántartást informatikai program útján üzemelteti, amely megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.

 

 1. AZ ÜGYFÉL JOGAI

 

 1. Az Ügyfélt, mint érintettet az alábbi jogok illetik meg az Adatkezelővel szemben:

 

 1. Tájékoztatáshoz való jog: az Adatkezelő tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az Ügyfél számára. Az Ügyfél a tájékoztatáshoz való jogot írásban a jelen Tájékoztató IX/3. pontjában meghatározott elérhetőségeken gyakorolhatja, és az általa gyakorolt módon kap tájékoztatást az Adatkezelőtől.

 

 1. Hozzáférés joga: Az Ügyfél jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. 

 

 1. Helyesbítéshez való jog: Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos személyes adatokat kiegészítése.

 

 1. Törléshez való jog: Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az alábbiakban meghatározott feltételek esetén:

 

 •  a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték

vagy más módon kezelték;

 • az Ügyfél visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Ügyfél tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 
 •  a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

 1. Elfeledtetéshez való jog 

 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az Ügyfél kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

 

 1. Adatkezelés korlátozásához való jog 

 

Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

 • az Ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
 • az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
 • az Ügyfél tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ügyfél jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ügyfél hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekből kezelni.

Az Adatkezelő az Ügyfelet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

 1. Adathordozhatósághoz való jog: az Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

 1. Tiltakozáshoz való jog: az Ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Ügyfél jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Ügyfél tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: az Ügyfél jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

Nem alkalmazandó a fenti jogosultság abban az esetben, ha a döntés: 

 • az Ügyfél és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; 
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ügyfél jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy 
 • az Ügyfél kifejezett hozzájárulásán alapul. 

 

 1. Visszavonási jog: az Ügyfél jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

 1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet. Ha az Ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Ügyfél azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ügyfél kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Ügyfél panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az Adatkezelő a kért információkat és a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az Ügyfél kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a)

észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b)

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli.

 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ügyfelet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Az Ügyfél által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Ügyfél másként kéri.

 

 1. Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz az alábbi elérhetőségen keresztül fordulhat:
 • email: info@designia.hu

 

 1. Az Ügyfél a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mely esetben a bíróság soron kívül jár el.

 

 1. Panasszal lehet élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

XII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Ügyfelet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

Kelt.: 2020.11.11.

 

Designia Kft.

Nádas-Nagy Katalin ügyvezető